Eind 2007 werd Nanne benaderd door Jerry Silverman met de vraag of het goed was dat 3 van zijn liedjes zouden worden opgenomen in een - in 2009 - te verschijnen songboek met liedjes van en over New York, de ex-kolonie Nieuw Nederland. Jerry zou deze liedjes vertalen/bewerken opdat ze ook in het Engels gezongen konden worden. 

Inmiddels is het boek ‘New York Sings’ in het voorjaar van 2009 verschenen.

De 3 liedjes van Nanne die er met zowel Nederlandse als Engelse tekst in staan, zijn:   Halve Maen - Half Moon

   Land in Zicht - Land in Sight

Eindelijk onderweg - Underway at last

voor wie meer wil weten over Jerry Silverman, zijn werk en zijn meer dan 200 songboeken,           

                              zie:   > > >

!!! 3 liedjes van Nanne in een Amerikaans Songbook!!!

foar de link nei de reklame-spot

klik hjir  >>>

foar tekst en noatebyld fan ‘De Bidler en syn Hûn’ klik hjir  >>>

‘It Wite Wiif’ fan Irolt yn de

New Folk Sounds Folkcanon der Lage Landen

It liet ‘It Wite Wiif’

(t. Sybe Krol / m. Nanne Kalma)

fan Irolt stiet yn de list fan lieten dy’t heart bij de New Folk Sounds Folkcanon der Lage Landen, sa’t dy ôfprinte is yn it ‘desimber 2011 - jannewaris 2012’-nûmer fan dat blêd.

It noatebyld fan ‘It Wite Wiif’ stiet yn ‘Irolt, ier of let - It boek’ (1994)

en ek yn ‘Frysk Lieteboek’ (1979), ‘Fryslân Sjongt & Spilet’ (1996) en fanôf 1986 ek yn ‘Fryslân Sjongt’.

‘It Wite Wiif’ is in populêr liet wurden en stiet op de lietelist bij hiel wat koaren, yn alle soarten fan settingen.

Ek Nanne & Ankie sjonge it liet graach, faak op ynformele mominten. In opname fan it liet troch

Nanne & Ankie stiet op harren CD ‘The Game of Change’. Yn de ôfrûne jierren ha se it liet in kearmannich songen tegearre mei Aart Kuijt en Hans Kerkhoven, twa muzikanten dy’t ek te hearen binne op de earste Irolt-opname.

‘It Wite ‘Wiif’ stiet op de

‘Gudrun Sêge’, de 1e LP fan Irolt, dy’t yn 1975 útbrocht waard.

Fansels stiet it ek op ien fan de 4 sammel CD’s fan de Irolt-box

‘Ier of Let - Irolt’, dy’t yn 1994 ferskynde.

sjoch op de webstek fan New Folk Sounds foar mear info oer de ‘folkcanon’: 

http://www.newfolksounds.nl/folkcanon

Wa’t noatebyld en tekst fan ‘It wite Wiif‘ sjen wol, moat even nei de side gean dêr’t dat te finen is. Klik dan HJIR!!!