It Smûzers Alfabet t. It Dichters-kollektyf ‘Liet 13’ / m. Nanne Kalma

Op 3 septimber 2009 waard ‘It Smûzers Alfabet’ presintearre, de nije rymposter fan Stichting

It Fryske Berneboek, makke troch Yke Reeder.

Tidens dy presintaasje yn de spekjesfabryk fan Frisia te Harns, waard ek foar de earste kear de folsleine tekst song fan it liet ‘It Smûzers Alfabet’ troch

Nanne & Ankie mei help fan alle oanwêzige bern.


Yke Reeder makke al earder de yllustraasje

foar de foarkant fan de Smûzje’-CD fan

‘Nan’n Ankie’, de CD dêr’t de oerferzje fan

‘It Smûzers Alfabet’ opstiet: ‘Liet 13’.

!!! Alle op dizze side steande ynformaasje - opname, yllustraasjes, noatenbyld, tekst -

    mei fergees ‘downloaden’ wurde troch dyjingen dy’t bij steat binne dat te dwaan!!!

Bij gebrûk graach wol altyd namme fan de yllustratrise en dy fan de skriuwers fermelde.

Dizze opname fan ‘It Smûzers Alfabet’ sil ek komme te stean op de nije CD ‘Moai mei dij’ fan Nanne & Ankie, dêr’t op dit stuit oan wurke wurdt en dy’t mei koarten ferskine sil.

De opname is ek te belústerjen op de site fan Stichting It Fryske Berneboek.   

Download dit muziekbestand

NB   De tekst fan ‘It Smûzers Alfabet’ waard makke troch It Dichters-kollektyf 'Liet 13', besteande út

Nanne & Ankie + likernôch 75 dichters en dichteressen fan de basisskoallen 'It Partoer' yn Burgum,

'Op 'e  Trije' yn Ferwert, 'De Krunenstrobbe' yn Jorwert, de 'Prof. Wassenberghskoalle' yn Lekkum

en de 'Trije Doarpenskoalle' yn Reduzum.