CD’s - CD’s - CD’s - CD’s - CD’s - CD’s - CD’s - CD’s  

Nanne & Ankie

 
 

CD’s - BESTELLEN - CD’s

Onderstaande CD's kunnen besteld worden via e-mail: nanne@nanne-ankie.nl

De prijzen, zoals vermeld naast de CD's, zijn exclusief verzend- en verpakkingskosten.

KD-oj  -  MENDI  -  KD-ojn

Subestarantaj KD-oj estas mendeblaj per retmesaĝo al: nanne@nanne-ankie.nl

La prezoj, kiel menciitaj apud la KD-oj, estas ekskluzive sendo- kaj pakumo-kostoj.

CD’s - ORDERING - CD’s

For ordering the CD’s below, please contact us through e-mail: nanne@nanne-ankie.nl

Prices, like indicated next to the CD’s, are exclusive the cost for post and package.

Ankie, Nanne & Tseard

mei ‘De Oerfal’ à € 2,--

Foar de teksten: Klik Hjir

IROLT

In Maksi Single mei 4 nûmers - 

(3 nije nûmers + in nije opname fan

‘It wite Wiif’)  à € 3,--

‘Miracles Happen’ à € 10,--

CD’s van

Nanne & Ankie met liedjes op teksten van Michael Roads

à € 10,--

‘Choose Love’ à € 10,--

Esperanto KD-oj

de Kajto po € 10,--

‘La Universala Arbo’ po € 10,--

‘Kajto flugas’ po € 10,--

‘Kajto Duope’ po € 10,--

‘Beautiful’ à € 10,--

‘The Song of Life’ à € 10,--

‘The Game of Change’ à € 10,--

Nederlandstalige CD’s

van Nanne & Ankie

met maritieme thema’s

à € 10,--

‘Vuur op de Zuidpunt’ à € 10,--

‘Spelevaren op de Sterrenzee’

à € 10,--

‘Lokomotivo, rulu nun’ po € 10,--

Nederlandstalige CD

van Nanne & Ankie

à € 10,--

Ankie, Nanne & Tseard

met ‘Pieter Poot’ à € 10,--

‘Henry Hudson

& De Halve Maen’ à € 10,--

(over de Afsluitdijk)

‘Dijk vol Muziek’ à € 10,--

‘Overwinteren’ à € 10,--

Nanne & Ankie + Bertus Klazinga en Biem Visser

‘De Reis naar de Wilde Kust’ à € 5,--

‘Masko’ po € 10,--

‘Tohuvabohuo’ po € 10,--

‘Procesio multkolora’ po € 10,--

‘Kajto’ po € 10,--

A maritime CD

by Nanne & Ankie

in English and other languages

(no Dutch or Frisian)

at € 10,--

‘Windrose’ at € 10,--

CD’s fan Nanne & Ankie

yn it Frysk  à € 10,--

‘Moai mei dij’ à € 10,--

‘Smûzje’ à € 10,--

‘Spreuklieten’ à € 5,--

‘Mei de Guozzen mei’ à € 10,--

‘Ik wit it noch’ à € 3,--

Kat yn ‘t Seil

+ Wolvega’s Mannenkoor

‘Sjouke Gabbes’ à € 5,--

De Heeren Zeventien

‘Ongeluckige Voyagie van ‘t Schip Batavia’ à € 5,--

Single CD’s van

Nanne & Ankie à € 2,--

‘Simke, in Frysk Fanke’ à € 2,--

‘Tabak’ à € 2,--

‘Een Kind op de Afsluitdijk’

à € 2,--

‘De Klompschip-Schipper’

à € 2,--

Alle albums fan Irolt binne wer op CD ferskynd.

Sjoch hjir-ûnder:

Irolt

‘De Gudrun Sêge’ à € 5,--

Irolt

‘Kattekwea’ à € 5,--

Irolt

‘De Smid fan Earnewâld’ à € 5,--

Irolt

‘Bûtertsjerne’ à € 5,--

Irolt

‘Spylman’ à € 5,--

Irolt

‘Doarmje’ à € 5,--

Irolt

‘Wêr sille wij ús nei wenjen sette?’ à € 5,--

Ankie, Nanne & Tseard

met ‘Old Silver Leg’

-

Helaas niet meer leverbaar

‘Sen Timo’ po € 10,--